Mission

MISSIE

Kwalitiet vrugte
deur kwaliteit mense
met Christelike Waardes

INJONGO

​Iziqhamo ezikwizinga ​eliphezulu
nabantu abakwizinga eliphezulu
​namandla omdali

SEO SEHLOKOANG

​Litholoana tse maemo a holimo
hong le batho ba ​maemong a
holimbo le mathla ​a’ mopi

Wat beteken dit?

Alles wat ons aanpak doen ons op ‘n uitstekende manier.
Ons aanvaar nie die gemiddeld nie en streef gedurig om te verbeter. Ons verbou kwaliteit markgerigte vrugte wat gesog is in die mark.  Ons vrugte verskaf geleenthede vir entrepreneurs in Afrika.

Uitdagings word beskou as leer geleenthede.  Ons mense is trots en het werksbevrediging.  Spanwerk word gekenmerk deur ondersteuning vertroue en samewerking.

Kuthetha ukuthini?

Yonke into esiyenzayo siyenza ngomdla nangokuzimisela.  Asikwamnkeli okungumlinganiselo siqhubeka sifune okungcono.  Sakha iziqhamo ezikudidi oluphezulu nezamnkelekileyo emarikeni.  Iziqhamo zethu zivulela amathuba oosomashishini base Afrika.

Imicelimngeni siyithatha njengamathuba apho siye sifunde khona.  Abantu bethu bayazingca kwaye banokuzimisela okukhulu emsebenzini wabo.  Intsebenziswano luphawulwe nxaso.  Ukuthembeka kunye nentsebenziswano nentsebenziswano.

Ho bolela horeeng?

Yohle ntho eo re etsane, re etsa ka thahasello le hoi kemisetsa.  Ha re ho amohele ho eleng tekakanyetso re tsoela pele re batla ho betere.  Re aha litholoana libe maemong a holimo marakeng.  Litholoana tsa rona li bulela bo rakhoebo ba Africa mesebetsi.

Boiteko rebonka joalo ka menyetla ea moo reithutelang teng.  Batho bo rona baea itja hape bana le boikemisetso tso boboholo.

Values: What does it mean?

Dit wat ons bereik, bereik ons met die hulp van ons Hemelse Vader wat vir ons die nodige leiding, krag en passie gee.
Noko sesikwenzile, siye saphumelela ngoncedo lobawo wethu waseZulwini osinika ukhokelo, amandla kunye nothando.
Che seo reseng reseentse reile ratsoelella ka thuso ea ntata rona ea maholimong ea renehang ketetello le matla hong le lerato.

VRUG V

Verantwoordelik
Uxanduva
Hoi Tjoetsa

 • Ons neem verantwoordelikheid vir ons gedrag, ons werk en ons ontwikkeling.
 • Sithatha uxanduva ukuziphatha kwethu, umsebenzi wethu kunye nendlela yezophuhliso.
 • Re nka boitjoetso ho tsoara hoa rona mosebetsing hong le tsela ea tsoelo pele.
VRUG 6

Respek
Intlonipho
Thlompho

 • Ons respekteer mekaar, ons omgewing en toerusting.
 • Sihlonipha omnye komnye, okusingqongileyo kunye nezixhobo.
 • Rehlompha emong le emong leho repotapotileng hong le lisebelisuoa.
VRUG 7

Uitstekend
Ukuzimisela
Hoi kemisetsa

 • Alles wat ons aanpak doen ons op ‘n uitstekende manier. Ons aanvaar nie die gemiddeld nie en streef gedurig om te verbeter.
 • Yonke into esiyenzayo siyenza ngomdla nangokuzimisela. Asikwamnkeli okungumlinganiselo siqhubeka sifune okungcono.
 • Yohle ntho eo re etsang, re etsa ka thahasello le hoi kemisetsa ha re ho amoheloe ho eleng tekakanyetso re tsoela pele re batla ho betere.
VRUG 8

Geduld
Ukuzeka kade umsindo
Ho lieha ho koata

 • Ons beoefen geduld in ons interaksies met mekaar om seker te maak ons verstaan mekaar en dat elke persoon se bydrae saak maak.
 • Umonde nabanye abantu  ukuqinisekisa ukuba baqondane kwaye umntu ngamnye  ebalulekileyo.
 • Le rato, le batho ba bang ho netefa tsa hore baea utloana  hape motho ka mong obohlokoa.

Bo Radyn’s Motto:

DINK OF SINK